இயேசுகிறிஸ்துவின் தெய்வீக தன்மை

1 தீமே 3:16 தேவன் மாமிசத்திலே வெளிப்பட்டார்,
ஆவியிலே நீதியுள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார்,
தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார்,
புற ஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார்,
உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார்,
மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்.

யோ 17:3 ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும், நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன்.


உங்கள் அனைவருக்கும்
எங்கள் கிறிஸ்துமஸ் & புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Pages « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |||
Copyright © www.jamakaran.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM