. கட்டியக்காரன் (தானி 3:4) - அரசு கட்டளையை ஊரில் பறைசாட்டுவோன்
. கலாதி (எஸ்றா 4:15) - கலகம், சண்டை, புரட்சி
. கலிக்கம் (வெளி 3:18) - கண்ணிலிடும் மருந்து
. கிரியிருப்பவர்கள் (2 இராஜா 14:14) - பிணைக் கைதிகள்
. கறளை (எரே 48:6) - பிரயோஜனமில்லாத
. காங்கை (ஏசா 25:5) - வெப்பம்
. காய்மகாரம் (1சாமு 18:9) - பொறாமை
. கிரியாப்பிரமாணம் (ரோம 3:27) - செயல்களில் முக்தியடைய முயற்சித்தல்.
. கிரித்தியங்கள் (நியா 2:19) - தீய பழக்கங்கள், காலங்காலமாக விடாமல் வைத்திருக்கும் தீய கிரியைகள்
. குருக்கு (ஆதி 3:18) - நெருங்சில் செடி (அதிக முட்களை கொண்ட ஓர் தாவரம்)
. குங்கிலியம் (யாத் 30:34) - ஒருவகை நறுமணப் பொருள். (வெள்ளை குங்கிலியம், கருங்குங்கிலியம் என இரண்டு வகை இருப்பதாக தெரிகிறது)
. குலாரி வண்டில் (ஏசா 66:20) - மிருகங்கள் இழுத்துச்செல்லும் வண்டி. பல்லாக்கு
. கொறுக்கை (ஏசா 19:6) - கோரைப்புல் / நாணல்
. கொடி மாசி (யோபு 38:37) - நிலையற்று அலையும் மேகங்கள்
. கும்பு (எசே 7:14) - ஜனக்கூட்டம்
. கொம்மை (நெகே 3:1,11) - இவ்வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. இவ்விடத்தில் பெரிய மதில்களின் மேல் ஏற்படுத்தப்படும் காவல் மாடங்கள் என பொருள்படும்.
. கோரி (யோபு 21:32) - கல்லறை, சமாதி
. சாமாசி பண்ணும் தூதன் (யோபு 33:23) - மத்தியஸ்தர், சமரசம் செய்பவர்
. சம்பாரம் (எசே 24:10) - உணவில் சேர்க்கப்படும் நறுமணப் பொருள்.
. சலக்கரணை (2 இராஜா 4:13) - கரிசணையோடு
. சளுக்கு (எரே 5:28) - நயமாக பேசுதல்
. சன்னது (எஸ்றா 7:11) - ஆவணம், கடிதம், அரசாணை
. சர்ப்பனை (அப் 25:3) - வஞ்சனை, பதுங்கி இருந்து தாக்குவதற்கு சூழ்ச்சி
. சன்னதக்காரன் (உபா 18:11) - பில்லி சூனிய, ஏவல் வேலை செய்கிறவன்
. சுயம்பாகி (ஆதி 40:1) - சமையற்காரன்
. சீதளம் (ஆதி 8:22) - பல அர்த்தங்கள்உண்டு. குளிர்ச்சி என்ற அர்த்தம்
. சிரேஷ்டம் (நாகூம் 3:8) - தலை சிறந்தது.
. சொகுசா (எசே 1:4,8:2) - துத்தநாகமும், செம்பும் கலந்த ஓர் உலோகம்.
. சுணை (எரே 51:27) - கூர்மையான முட்கள் போன்ற கொடுக்கு.
. தகசுத்தோல் (யாத் 25:5,26:14) - கடற்பசுவின் தோல், (நீர் நாய், நீர் பசு)
. தஸ்திர அறை (எஸ் 6:1) - பத்திரங்கள், அரசு ஆவணங்கள் வைக்கும் அறை
. தர்ப்பணம் (யாத் 38:8) - கண்ணாடி (வெண்கல கண்ணாடி)
. தாக்கீது (தானி 6:7,8,12) - ஆணை

Pages « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
Copyright © www.jamakaran.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM