தமிழ் வேத வசன வார்த்தைகளில் திருத்தம் தேவை

கீழே காணும் நம் வேத புத்தகத்தின் தமிழ் வார்த்தைகள் வாசிக்கும்போது விளங்காததும், மொழிபெயர்த்த வார்த்தை தமாஷாகவும் இருப்பதைக்குறித்து பலர் என்னிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளார்கள். சிலவற்றிற்கு அவ்வப்போது நான் ஜாமக்காரனில் விளக்கமும் எழுதினேன்.

காரணம்: வேதாகமம் மொழிபெயர்த்தவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் மொழிபெயர்த்த மிஷனரிகள் குடியிருந்த தமிழ்நாட்டு ஊர்களில் அந்தந்த இடத்தில் பேசப்பட்ட தமிழ் வார்த்தைகளைத்தான் மொழிபெயர்ப்புக்கு உபயோகப்படுத்தினார்கள். நல்லவேளை மொழி பெயர்த்தவர்கள் சென்னை பகுதியில் குடியிருக்காமல்போனதால் வேதத்தில் கசமாலம், கலிஜா இக்குப்பா இப்படிப்பட்ட சென்னை தமிழ் இடம் பெறவில்லை.

. அகத்தியம் (எஸ் 4:8) - கட்டாயம், அவசியம்
. அகரதமான (ஏசா 14:15) - ஆழமான
. அசங்கியம் (எஸ்றா 9:11) - அருவருப்பு, தூய்மையின்மை
. அசம்பி (1 சாமு 21:5) - பயணிகள் தோட்பை (அகராதி குறிப்பு)
. அஸ்திராயுதம் (எரே 50:25,51:20) - அதிகபட்ச கோபத்தில் பிரயோகிக்கும் ஒரு கொடுமையான ஆயுதம்.
. அஞ்சிக்கை (ஓசி 3:5) - அச்சம், பயம்
. அசூசம் (புலம்பல்) - தீட்டு
. அசுப்பு (யோபு 9:23, எரோ 4:20) - சடுதியாக, திடீரென வருதல்
. அபரஞ்சி பூஷணம் (நீதி 25:12) - புடமிடப்பட்ட பொன்
. அழுங்கு (லேவி 11:30) - எறும்பு தின்னும் ஒருவித விலங்கு
. அழிம்பு (எரே 6:7) - கொள்ளையும், சூறையாடுதலும்
. ஆரோகணம் (சங் 120-134) - இசையில் மேலேறும் ஓர் சுருதி
. இதமியம் (நியா 18:20) - மகிழ்ச்சியோடு உடன்படுதல்
. ஈசல் போடுதல் - விசிலடித்தல் (விசிலடித்து நையாண்டி செய்தல்)
. இளக்கரிப்பு (ஏசா 42:4) - சோர்ந்து போதல்
. உக்கல் (ஆப 3:16) - உறுத்துப் போதல்
. உசாவு துணை (யோபு 26:3) - உற்ற துணைவன்
. உம்பிளிக்கை (எஸ்றா 9:12) - மானியமாக கொடுக்கப்பட்ட பொருள். ஆனால் இவ்விடத்தின அர்த்தம் (நித்திய சுதந்திரம்)
. உறுமால் (அப் 19:12) - கைக்குட்டை துணி
. ஒற்தலாம் (மத் 23:23,லூக் 11:42) - ஒரு தானிய வகை. (புதினா)
. கடாட்சம் (உன் 8:10) - அருட்பார்வை, கருணை பெறுதல்
. ஏகோபித்து (நியா 20:1) - ஒருமித்து

Pages « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
Copyright © www.jamakaran.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM